De sportvereniging van Appelscha

Hierbij willen wij de leden van AFC volleybal van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 28 september om 19:30 uur in de Hoolte Klinte te Appelscha. Onderstaand de agenda. Specifiek willen we de aandacht vragen voor de openstaande taken binnen de vereniging. 

 DE AGENDA:

1. Opening

2. Mededelingen / ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 3 november 2021 

4. Presentatie Jaarverslag 2021-2022

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Begroting 2022-2023

8. Vaststellen contributie

9. Beachvolleybalveld

10. Werving voor de verschillende openstaande vacatures/taken:

- nieuwe bestuursleden: secretaris en voorzitter

- leden sponsorcommissie

- registratie van de leden

- bijhouden van de website en Facebook

11. Rondvraag

12. Sluiting

De stukken liggen ter inzage op de vergadering.

 

Tot ziens op de ledenvergadering! Met een hartelijke groet, Het bestuur