De sportvereniging van Appelscha
AFC Appelscha

AFC Appelscha

Algemene ledenvergadering OMNI-sportvereniging AFC/vv Stânfries.

Uitgenodigd zijn: Alle leden en bestuursleden van de sportafdelingen badminton, gymnastiek, voetbal, volleybal
 

 

Datum 1 november 2018
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Holten Klinte, Bosberg 1 te Appelscha

 

AGENDA (onder voorbehoud)
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Notulen 24 oktober 2016
4. Jaarverslag 2016/2017
5. Financieel Jaarverslag 2016/2017
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vacatures dagelijks bestuur AFC
9. Begroting 2017/2018
10. Vaststellen contributies sportafdelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting